www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rok akademicki 2014/2015

III edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się roku akademickim 2014/2015

                                         

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015. Termin ich składania upływa dnia 31 stycznia 2014 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów oraz pozostałe dokumenty dotyczące postępowania w sprawie przyznania stypendiów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod adresem: http://bip.cprdip.pl/main/index.php?type=BIP&id=stypendia

 

Najważniejsze zasady postępowania w sprawie przyznania stypendiów na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015:

 

1. Stypendia będą przyznawane na okres stypendialny obejmujący jeden albo dwa semestry w roku akademickim 2014/2015.

 

2. Osobą ubiegającą się o stypendium może być:

 

  1. pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
  2. osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.

 

3. Stypendia będą przyznawane raz w roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 31 stycznia 2014 r. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku należy równolegle przekazać w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: stypendia@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2014/2015”.

 

4. Decyzję o przyznaniu stypendium na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 podejmuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów.

 

5. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium zostanie powiadomiona o przyznaniu stypendium w formie pisemnej. Kopia tego powiadomienia zostanie równolegle przekazana w formie elektronicznej w formacie .pdf na zawarty adres poczty elektronicznej tej osoby podany we wniosku o przyznanie stypendium.

 

6. Komisja ekspertów składa się z co najmniej trzech członków, posiadających znaczącą wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków polsko-rosyjskich. W skład komisji ekspertów wchodzi nieparzysta liczba członków, z zastrzeżeniem że większość członków komisji ekspertów stanowią osoby niebędące pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

 

7. Komisja ekspertów, proponując wysokość stypendium, kieruje się:

 

  1. proponowanym programem stypendium;
  2. planem wydatków pokrywanych ze stypendium;
  3. oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.

 

8. Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty:

 

  1. 7000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr;
  2. 3880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.

 

9. Osoba, której przyznano stypendium, jest obowiązana do:

 

  1. wykonania programu stypendium;
  2. przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
  3. przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium.

 

 

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1. Regulamin przyznawania stypendiów na realizację badań naukowych
2. Zawiadomienie o naborze wniosków o przyznanie stypendium
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - wersja w języku polskim
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - wersja w języku rosyjskim
5. Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy - wersja w języku polskim
6. Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy - wersja w języku rosyjskim
7. Wzór sprawozdania z wykonania programu stypendium - wersja w języku polskim
8. Wzor sprawozdania z wykonania programu stypendium - wersja w języku rosyjskim
9. Wzor umowy o przyznanie stypendium
10. Wykaz stypendystów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w roku akademickim 2014/2015

 

Data publikacji: 2014-03-25 08:45:13

Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-25 08:45:13

Autor: Piotr Głuszkowski

Osoba publikująca: Agata Karcz-Cholewa

Zobacz rejestr zmian