www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rok akademicki 2013/2014

II edycja konkursu na stypendia na prowadzenie badań naukowych - rok 2013/2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza wszystkich chętnych badaczy z Rosji do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu na stypendia. Termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia na rok akademicki 2013/2014 mija 31 stycznia 2013 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz innymi dokumentami zamieszczonymi poniżej.

Najważniejsze zasady:

  1. Stypendia będą przyznawane na jeden lub dwa semestry dla:

а) badaczy z obywatelstwem rosyjskim lub pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych posiadających stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy, a zarazem prowadzących lub chcących prowadzić badania z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;

b) badaczy nie posiadających stopnia naukowego, lecz realizujących program studiów doktoranckich bądź też mających istotne osiągnięcia badawcze w dziedzinie relacji polsko-rosyjskich.

  1. Stypendia będą przyznawane raz w roku. Termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia na rok akademicki 2013/2014 mija 31 stycznia 2013 r. Decyduje data wpływu do Centrum wniosku w formie papierowej. Wnioski należy też wysłać w formie elektronicznej na adres stypendia@cprdip.pl W tytule maila oraz w dopisku na kopercie należy napisać: „Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2013/2014”.
  1. Decyzję o przyznaniu stypendium na realizację badań naukowych podejmuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zapoznaniu się z opinią udzieloną mu przez komisję ekspertów. Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
  1. Komisja – składająca się z przynajmniej z trzech osób, w tym co najmniej jednego pracownika Centrum oraz dwóch osób ze stopniem naukowym niepozostających w stosunku pracy z Centrum – ocenia wartość naukową projektu, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy z zakresu spraw polsko-rosyjskich, w tym publikacje i zrealizowane projekty badawcze, znaczenie proponowanego programu stypendium dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz adekwatność wnioskowanej kwoty stypendium do proponowanego projektu badawczego.
  1. Miesięczna kwota stypendium, które przyzna Dyrektor, nie będzie mniejsza niż 3500 złotych i większa niż 3880 złotych w przypadku stypendiów na dwa semestry lub mniejsza niż 3500 złotych i większa niż 5000 złotych w przypadku stypendiów na jeden semestr.
  1. Stypendysta będzie zobowiązany do wykonania programu stypendium, czyli realizacji planu badawczego oraz regularnego uczestnictwa w polskim życiu akademickim, przedstawienia przynajmniej jednego okresowego sprawozdania z jego wykonania Dyrektorowi, a także sporządzenia ogólnego sprawozdania ze stypendium, które będzie podlegać zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum. Szczegółowe obowiązki Stypendysty określi umowa, którą zawrze on z Centrum.

 

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1. Regulamin przyznawania stypendiów na realizację badań naukowych
2. Zawiadomienie o naborze wniosków
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - wersja w języku polskim
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - wersja w języku rosyjskim
5. Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy - wersja w języku polskim
6. Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy - wersja w języku rosyjskim
7. Wzór sprawozdania z wykonania programu stypendium - wersja w języku polskim
8. Wzor sprawozdania z wykonania programu stypendium - wersja w języku rosyjskim
9. Wzor umowy o przyznanie stypendium
10. Wykaz stypendystów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w roku akademickim 2013/2014
11. Wykaz stypendystów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w roku akademickim 2013/2014

 

Data publikacji: 2013-04-30 12:15:51

Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-30 12:15:51

Autor: Piotr Głuszkowski

Osoba publikująca: Agata Karcz-Cholewa

Zobacz rejestr zmian