www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

PIERWSZY OTWARTY KONKURS

Cel konkursu

Jednym z ustawowych zadań Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest dofinansowywanie przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich organizowanych przez inne podmioty, zainteresowane pogłębianiem polsko-rosyjskiej współpracy w wielu dziedzinach. Adresatami konkursu są między innymi instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. Centrum liczy na stopniową rozbudowę sieci polsko-rosyjskich kontaktów instytucjonalnych i społecznych oraz na podniesienie jakości debaty publicznej i naukowej toczonej w obu krajach na temat relacji polsko-rosyjskich. 

Podstawy prawne

Podstawę prawną działań związanych z dofinansowywanie przedsięwzięć na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia przez Centrum stanowią:

  • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;
  • Regulamin Pierwszego Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

Wszystkich zainteresowanych naszym wsparciem prosimy o zapoznanie się z tymi aktami.

Centrum współfinansuje przedsięwzięcia wyłonione każdorazowo na zasadach otwartego konkursu. Ich rodzaj i tematyka muszą odpowiadać celom ustawowym Centrum oraz wytycznym ujętym w przewodniku. Liczba dofinansowywanych przedsięwzięć jest uzależniona od wysokości środków finansowych z dotacji budżetowej, jakimi dysponuje Centrum, oraz spodziewanych w danym okresie przychodów.

Kto się może ubiegać o dofinansowanie?

Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia może zgłosić się każdy podmiot spełniający warunki, w których mowa w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, czyli każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność w sprawach objętych zakresem działania Centrum, z Polski, Federacji Rosyjskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, na przykład szkół publicznych, wniosek powinna złożyć instytucja, której dany podmiot podlega.

Jakie projekty będziemy wspierać?

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest zainteresowane wspieraniem projektów ukierunkowanych na inicjowanie lub stymulowanie polsko-rosyjskiego dialogu w zakresie historii, prawa, gospodarki, kultury i dziedzictwa obu narodów. W szczególności zależy nam na przedsięwzięciach umożliwiających rozwijanie kontaktów i współpracy instytucjonalnej między różnymi podmiotami z obu krajów, zawierających nowatorskie metody badania i porównywania polskich i rosyjskich doświadczeń we wspomnianych dziedzinach i przewidujących skuteczne sposoby  rozpowszechniania wiedzy na ten temat wśród społeczeństw obu krajów.

Centrum liczy na pomysłowość wnioskodawców, dlatego nie ogranicza z góry rodzaju i zakresu przedsięwzięć możliwych do wsparcia. Z konkursu wyłączone są jednak projekty wymiany młodzieży i wydawnicze objęte przez Centrum odrębnymi postępowaniami.

Istotne dla oceny projektu, po spełnieniu przez niego wymogów formalnych, będzie spełnienie kryteriów jakościowych, czyli warunków określonych w rozporządzaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10 października 2011 r. oraz doprecyzowanych w Regulaminie konkursu i niniejszym przewodniku.

Centrum dopuszcza możliwość dofinansowania konferencji, sympozjów, seminariów, szkół letnich, wystaw, warsztatów i innych przedsięwzięć, przy czym kierować się będzie analizą płynącej z nich wartości dodanej dla dialogu polsko-rosyjskiego i wpływu na podniesienie jakości debaty publicznej i naukowej na tematy objęte zakresem działania Centrum. Liczymy na projekty gruntownie przemyślane pod względem konceptualnym, uwzględniające polską i rosyjską perspektywę w ujęciu porównawczym. W przypadku konferencji czy sympozjów Centrum jest zainteresowane wspieraniem projektów profesjonalnie zorganizowanych i zaplanowanych, skupionych wokół realnych problemów badawczych, gromadzących badaczy lub ekspertów z obu krajów i przewidujących utrwalanie rezultatów współpracy.

Nie dotujemy

Wymiany w celu podjęcia nauki, wyjazdów turystycznych, realizacji projektów komercyjnych, czy udziału w kursach językowych.

Kto decyduje o wyborze?

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Dyrektor udziela bądź odmawia dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Dotacje przyznajemy na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych i niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, poniesionych w trakcie jego trwania, w szczególności koszty merytoryczne (wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu, koszty udokumentowania przebiegu i rezultatów projektu oraz koszty obsługi i promocji.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu przedsięwzięcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 15 czerwca 2012 r.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2012 r.

Wiarygodność

Centrum, dysponując środkami publicznymi, dotuje jedynie projekty zgłaszane przez wnioskodawców wiarygodnych, którzy posiadają możliwości ich realizacji, doświadczenie w działalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia oraz przedstawią rzetelny i racjonalnie zaplanowany budżet.
 

Ustawę o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich znajdziecie Państwo tutaj.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne niezbędne do złożenia wniosku załączniki znajdziecie Państwo poniżej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1. Ogłoszenie o Pierwszym Otwartym Konkursie
2. Regulamin Pierwszego Otwartego Konkursu
3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia
4. Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
5. Załącznik nr 2 - Uzasadnienie przedsięwzięcia
6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków określnonych w art.25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408)
7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia
8. Załącznik nr 5 - Informacja o przedsięwzięciu
9. Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia
10. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwziecia
11. Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową
12. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania
13. Wykaz wniosków otrzymujących dofinansowanie


 

Data publikacji: 2013-10-18 12:07:26

Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-18 12:07:26

Autor: Ernest Wyciszkiewicz

Osoba publikująca: Agata Karcz-Cholewa

Zobacz rejestr zmian