www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Konkurs na opracowanie projektów serii wydawniczych

Centrum będzie prowadzić działalność wydawniczą nakierowaną na upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. Działalność wydawnicza obejmie publikacje źródeł do stosunków polsko-rosyjskich, wyników badań polsko-rosyjskich zespołów badawczych oraz prac naukowych stypendystów Centrum. Centrum chce również prowadzić lub wspierać projekty wydawnicze, których celem będzie wydawanie tłumaczeń rosyjskiej literatury naukowej w Polsce oraz polskiej literatury naukowej w Rosji.

W pierwszej kolejności Centrum będzie wspierać projekty dłuższych serii wydawniczych przygotowywanych przez wydawnictwa komercyjne. Zapraszamy wydawców do podjęcia prac przygotowawczych i koncepcyjnych nad projektami takich serii wydawniczych nakierowanych na przybliżanie polskim czytelnikom ważnych pozycji rosyjskiej literatury. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i kryteria współpracy.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na opracowanie projektów serii wydawniczych w zakresie:

  1. Literatury faktu (reportaże, dzienniki i pamiętniki, wywiady);
  2. Literatury naukowej i popularnonaukowej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Każda z serii powinna liczyć przynajmniej 10 tomów i zawierać tytuły napisane oryginalnie w języku rosyjskim i niepublikowane w przekładzie na język polski.

Centrum jako współwydawca serii pokryje do 80% kosztów wydawniczych.

Szczegółowe zasady współpracy będą każdorazowo określone w umowie z podmiotem wyłonionym w konkursie.

Na rozstrzygnięcie konkursu wpływ będą miały wartość merytoryczna projektowanej serii oraz gospodarność i racjonalność planowanego budżetu.

Termin składania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2012 r. o godz. 12:00.

 

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1. Ogłoszenie o konkursie na opracowanie projektów serii wydawniczych
2. Regulamin konkursu na opracowanie projektów serii wydawniczych
3. Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do konkursu
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w Konkursie
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości
7. Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie realizacji serii pierwszej
8. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu w zakresie realizacji serii drugiej

 

Data publikacji: 2012-09-19 14:23:22

Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-19 14:23:22

Autor: Ernest Wyciszkiewicz

Osoba publikująca: Marcin Mickiewicz

Zobacz rejestr zmian