www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rok akademicki 2017/2018

VI edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się roku akademickim 2017/2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018. Termin ich składania upływa dnia 31 stycznia 2017 r.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz pozostałe dokumenty dotyczące postępowania w sprawie przyznania stypendiów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod adresem: http://bip.cprdip.pl/main/index.php?type=BIP&id=stypendia

Najważniejsze zasady postępowania w sprawie przyznania stypendiów na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018:

 • 1. Stypendia będą przyznawane na okres stypendialny obejmujący jeden albo dwa miesiące oraz jeden albo dwa semestry w roku akademickim 2017/2018.
 • 2. Osobą ubiegającą się o stypendium może być:
  • 1. pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
  • 2. osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.
 • 3. Stypendia będą przyznawane raz w roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 31 stycznia 2017 r. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku należy równolegle przekazać w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: stypendia@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu "Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2017/2018".
 • 4. Decyzję o przyznaniu stypendium na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018 podejmuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów.
 • 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium zostanie powiadomiona o przyznaniu stypendium w formie pisemnej. Kopia tego powiadomienia zostanie równolegle przekazana w formie elektronicznej w formacie .pdf na zawarty adres poczty elektronicznej tej osoby podany we wniosku o przyznanie stypendium.
 • 6. Komisja ekspertów składa się z co najmniej trzech członków, posiadających znaczącą wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków polsko-rosyjskich. W skład komisji ekspertów wchodzi nieparzysta liczba członków, z zastrzeżeniem że większość członków komisji ekspertów stanowią osoby niebędące pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
 • 7. Komisja ekspertów, proponując wysokość stypendium, kieruje się:
  • 1. proponowanym programem stypendium;
  • 2. planem wydatków pokrywanych ze stypendium;
  • 3. oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.
 • 8. Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty:
  • 1. 6500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden lub dwa miesiące;
  • 2. 5000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr;
  • 3. 3880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.
 • 9. Osoba, której przyznano stypendium, jest obowiązana do:
  • 1. wykonania programu stypendium;
  • 2. przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
  • 3. przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium.
DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1. Regulamin przyznawania stypendiów na realizacje badań naukowych
2. Wzór sprawozdania z wykonania programu stypendium - polski
3. Wzór sprawozdania z wykonania programu stypendium - rosyjski
4. Wzór umowy o przyznanie stypendium
5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - polski
6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium - rosyjski
7. Załącznik do wniosku - wzór oświadczenia wnioskodawcy - polski
8. Załącznik do wniosku wzór oświadczenia wnioskodawcy - rosyjski
9. Zawiadomienie o naborze wniosków - okres stypendialny 2017-2018
10. Komunikat nr 1/2017
11. Wykaz stypendystów

Data publikacji: 2017-10-11 10:17:29

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-11 10:17:29

Autor: Maciej Wyrwa

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian